Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

KLASA STRAŻACKA pod patronatem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu

TECHNIK MECHANIK z KLASĄ STRAŻACKĄ to nowatorski kierunek odpowiadający potrzebom rynku pracy i dający perspektywy dalszego kształcenia, zarówno w strukturach Straży Pożarnej, jak i w zawodach mechanicznych. Obejmuje projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i urządzeń mechanicznych, również w dziedzinie pożarnictwa. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, a szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Odwiedź ZSOT

Technik mechanik znajdzie pracę w:

 • firmach zajmujących się produkcją, montażem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw (zwłaszcza pożarniczych), wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych,
 • dozorze technicznym przy obsłudze aparatury kontrolno-pomiarowej; wykrywaniu i usuwaniu przyczyn awarii oraz uszkodzeń maszyn i urządzeń,
 • wydziałach mechanicznych firm produkcyjnych przy obsłudze i montażu maszyn, np. pożarniczych,
 • warsztatach mechanicznych,
 • sklepach z artykułami technicznymi,
 • własnej firmie / warsztacie mechanicznym.

Perspektywą dla absolwentów KLASY STRAŻACKIEJ jest przygotowanie do dalszego kształcenia w szkołach pożarniczych, montaż i obsługa maszyn, inżynieria produkcji, mechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, transport, wszystkie kierunki politechniczne, ścisłe.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami technicznymi i przedmiotami ścisłymi, ponieważ od mechanika wymaga się dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych, takich jak mechanika, budowa maszyn, wytrzymałość konstrukcji, ale również w zakresie nowoczesnych i tradycyjnych technik wytwarzania oraz obsługi programów komputerowych.

Kwalifikacje:

 • K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.
 • K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka.

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy przedstawione w Regulaminie rekrutacji, szkoła natomiast punktuje w procesie rekrutacji następujące przedmioty:

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE we wszystkich klasach ZSOT Punktacja

- język polski

- matematyka

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

dwa przedmioty wybrane przez uczniów z puli:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

SZKOŁA NIE WPROWADZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROGÓW PUNKTOWYCH

Uczniowie przyjmowani są w kolejności według sumy uzyskanych punktów z przedmiotów i egzaminów gimnazjalnych oraz punktów za osiągnięcia dodatkowe.

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła posiada pracownię mechaniczną wyposażoną w modele maszyn i urządzeń, aparaturę pomiarową, podstawowe narzędzia miernicze i mechaniczne. We wrześniu 2011 powstała pracownia komputerowa do nauki projektowania CAD i SOLID. Uczniowie w czasie zajęć praktycznych pracują na sterowanych numerycznie obrabiarkach CNC. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się m.in. w firmie Turbo-Care. Szkoła organizuje praktykę zawodową. Istnieje możliwość odbycia praktyki w firmie zaproponowanej przez ucznia, a także odbycia praktyk zagranicznych (w przypadku przyznania środków z programu Erasmus). W KLASIE STRAŻACKIEJ organizowane są zajęcia z zawodowymi strażakami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, obrony cywilnej oraz zajęcia wychowania fizycznego pod kątem testów sprawnościowych do szkół pożarniczych.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi przedsiębiorstwami mechanicznymi znajdującymi się na terenie powiatu. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia. Nasi uczniowie odbywają praktykę w następujących firmach:

 • Ethos Energy Lubliniec,
 • Askla Ciasna
 • EJOT Ciasna
 • Rollico Lubliniec
 • EROMET Pawonków

Projekty- uczniowie klasy mechanicznej odbywają praktyki zagraniczne w firmach na terenie Niemiec. W 2017 roku w ramach programu POWER VET 25 uczniów wyjechało na praktykę do Lipska. W 2019 roku w ramach projektu "Staż w Niemczech - sukces na rynku pracy" uczniowie ZSOT klas technikum mechanicznego wyjadą na dwutygodniową praktykę do Niemiec.

Współpraca

Przez niespełna 100 lat swojego istnienia zawód mechanika zawsze należał do najważniejszych kierunków nauczania. Wraz z partnerami, najlepszymi firmami w branży mechanicznej w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności tysiące specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Nasza szkoła współpracuje zarówno z firmami, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, ale również z:

 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
 • JWK Lubliniec
 • Politechniką Śląską- Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach
 • Politechniką Opolską
 • Politechniką Częstochowską
 • Automobilklubem Lublinieckim

Podejmujemy również i bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi absolwentami, którzy utrzymują z nami ciepłe relacje przez wiele lat po skończeniu szkoły. Wielu z nich, prowadząc obecnie własne przedsiębiorstwa, wspiera kształcenie zawodowe uczniów technikum mechanicznego, przekazując nabytą w szkole wiedzę następnym pokoleniom.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2017 r.

Wyniki m44 2017

2016 r.

Wyniki m19 2016

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku Wyniki m17 2015

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Od lat klasy mechaniczne uzyskują bardzo wysoką zdawalność podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - o kilkadziesiąt punktów procentowych powyżej średnich krajowych i wojewódzkich. W roku 2013 sukcesy odnoszone przez uczniów kształcących się w tym kierunku zostały uhonorowane tytułem SZKOŁY MISTRZÓW (6 miejsce w kraju). Uczniowie zajmują czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. W kwietniu 2017r. uczeń klasy pierwszej zdobył 4 miejsce w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Testu Wiedzy Pożarniczej. W tym samym roku szkolnym drugoklasista zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Absolwent szkoły zdobył także prestiżowy tytuł Strażaka Roku Województwa Śląskiego 2017.