Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK LOGISTYK będzie przygotowany do zarządzania magazynem, organizacji sprawnej i szybkiej wysyłki towarów od producenta do konsumenta. Będzie odpowiadał za zaopatrzenie, aby zapewnić ciągłą pracę przedsiębiorstwa, wybierał dostawców i analizował stan towarów w magazynie. We wszystkich tych czynnościach będzie wykorzystywał systemy informatyczne. Pozna zasady dobierania właściwych środków transportu, nauczy się kalkulować ceny usług i prowadzić dokumentację. Aby sprostać tym różnorodnym zadaniom, musi posiadać wiedzę z zakresu finansów, transportu i dystrybucji oraz umiejętności menedżerskie. Będzie posługiwał się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym.

Odwiedź ZSOT

Absolwenci technikum logistycznego znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych, handlowych, spedycyjnych itp., różnego rodzaju firmach jako

 • koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
 • spedytorzy,
 • przedstawiciele handlowi,
 • magazynierzy,
 • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kwalifikacje:

 • K1 Obsługa magazynów - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy drugiej.
 • K2 Organizacja transportu - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,
 • język obcy (angielski/niemiecki).

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy przedstawione w Regulaminie rekrutacji, szkoła natomiast punktuje w procesie rekrutacji następujące przedmioty:

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE we wszystkich klasach ZSOT Punktacja

- język polski

- matematyka

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

dwa przedmioty wybrane przez uczniów z puli:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

SZKOŁA NIE WPROWADZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROGÓW PUNKTOWYCH

Uczniowie przyjmowani są w kolejności według sumy uzyskanych punktów z przedmiotów i egzaminów gimnazjalnych oraz punktów za osiągnięcia dodatkowe.

Baza dydaktyczna szkoły

Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki i tablice multimedialne. Szkoła dysponuje specjalistyczną pracownią językową do nauki języka obcego zawodowego. W pracowniach informatycznych odbywają się zajęcia z obsługi programów komputerowych niezbędnych w zawodzie logistyka. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych oraz firmach zatrudniających logistyków.

Ponadto w szkole działa dziennik elektroniczny. Istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami logistycznymi znajdującymi się na terenie powiatu. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Praktyki zagraniczne

Szkoła przygotowuje projekt staży zagranicznych „Staż zawodowy w Niemczech dla logistyków i informatyków ze Śląska”. Podpisany został list intencyjny, ustalono zasady rekrutacji, program zajęć i zakres umiejętności, jakie posiąść będą musieli uczniowie oddelegowani na zajęcia praktyczne w Niemczech. Realizacja projektu będzie możliwa po formalnej i merytorycznej akceptacji planowanych działań przez Narodową Agencję programu Erasmus+ finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w stażu będzie dobrowolny. Uczniowie będą mogli odbywać praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

II i III miejsce w etapie wojewódzkim konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości,
II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – 5 uczniów,
II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno-Spedycyjnej – 5 uczniów.