Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym i obiektom użyteczności publicznej. Będzie potrafił projektować elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i zasad ekologii. Pielęgnować  i konserwować istniejące i nowo projektowane elementy architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach itp.). Potrafił prowadzić uproszczoną rachunkowość i przygotowywać kosztorysy. Stosować zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Odwiedź ZSOT

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy architektury ogrodów,
 • urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,
 • firmach ogrodniczych,
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • własnych firmach, np. projektowych czy produkcyjnych.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego  i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę  w zawodzie  we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp  na studia.

Kandydat do zawodu technika architektury krajobrazu powinien interesować się botaniką w szerokim tego słowa znaczeniu i mieć zmysł estetyczny. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin związanych z roślinami ozdobnymi, obsługą urządzeń technicznych niezbędnych do pielęgnacji i uprawy roślin oraz projektowaniem zieleni.

Kwalifikacje:

 • K1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.
 • K2 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • biologia,
 • język obcy (angielski/niemiecki).

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy przedstawione w Regulaminie rekrutacji, szkoła natomiast punktuje  w procesie rekrutacji następujące przedmioty:

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE we wszystkich klasach ZSOT Punktacja

- język polski

- matematyka

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

dwa przedmioty wybrane przez uczniów z puli:

 • język obcy,
 • wiedza  o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

SZKOŁA NIE WPROWADZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROGÓW PUNKTOWYCH

Uczniowie przyjmowani są w kolejności według sumy uzyskanych punktów z przedmiotów i egzaminów gimnazjalnych oraz punktów za osiągnięcia dodatkowe.

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią wyposażoną w niezbędny sprzęt geodezyjny. Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki i tablice multimedialne z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania ogrodów. Klasy architektury krajobrazu posiadają własną pracownię praktyczną, w której uczniowie uczą się wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz. Uczniowie korzystają z oferty zajęć dodatkowych związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kółko florystyczne. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w firmach zajmujących się architekturą zieleni. Istnieje możliwość odbycia praktyki w obiekcie wskazanym przez ucznia.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami logistycznymi znajdującymi się na terenie powiatu. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Nowe możliwości

W technikum architektury krajobrazu oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T na ciągnik rolniczy na koszt szkoły.

Praktyki zagraniczne

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2015r. uczniowie technikum architektury krajobrazu mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT dwukrotnie pracowała w Hiszpanii. W ramach projektu: „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i architektów krajobrazu” uczniowie odbyli 2-tygodniowe praktyki zawodowe w ogrodach Alhambry w Granadzie. Obecnie trwa projekt „Staż w Niemczech- sukces na rynku pracy”. W czerwcu 2019r. grupa architektów krajobrazu z ZSOT wyjedzie na 2 - tygodniowy staż do Niemiec.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2018 r.

Wyniki r21 2018 Wyniki t22 2018

2017 r.

Wyniki r21 2017

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku