Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

Klasa menadżerska otwiera drzwi na prawie każde studia! Uczniowie przygotowują się do studiów na kierunkach uniwersyteckich (filologie obce, prawo, handel zagraniczny, dziennikarstwo, pedagogika, politologia, socjologia, psychologia, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, resocjalizacja) oraz na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych (zarządzanie, administracja, turystyka i rekreacja).

Odwiedź ZSO-T

Profil absolwenta klasy menadżerskiej:

 • zna biegle język angielski oraz drugi język obcy na poziomie komunikatywnym,
 • jest przygotowany do kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach studiów, zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i turystycznych, lingwistycznych, prawnych,
 • posiada wiadomości z zakresu geografii i języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
 • swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie, zna zasady autoprezentacji,
 • potrafi założyć własną firmę, zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i mechanizmy funkcjonowania giełdy,
 • jest kreatywny, potrafi odnaleźć się na rynku pracy.

Kandydat do klasy menadżerskiej powinien interesować się kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu, mieć otwarty umysł, lubić czytać i zgłębiać tajniki otaczającego nas świata. Program nauczania obejmuje dużą ilość lekcji poświęconych przedmiotom rozszerzonym, a więc języka polskiego i angielskiego oraz geografii.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,
 • język angielski,
 • geografia.

Zasady rekrutacji

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE we wszystkich klasach ZSOT Punktacja

- język polski

- matematyka

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

trzy przedmioty wybrane przez uczniów z puli:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

SZKOŁA NIE WPROWADZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROGÓW PUNKTOWYCH

Uczniowie przyjmowani są w kolejności według sumy uzyskanych punktów z przedmiotów i egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz punktów za osiągnięcia dodatkowe.

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią hotelarską i specjalistyczną pracownią językową do nauki języka zawodowego. W pracowniach informatycznych odbywają się zajęcia z obsługi programów komputerowych niezbędnych w hotelarstwie, np. Hotel X8, Hotel Mały. Uczniowie uczą się organizacji i techniki pracy w hotelarstwie oraz obsługi gości w zakładach gastronomicznych, korzystając z pomocy dydaktycznych. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w renomowanych hotelach, zajazdach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Szkoła współpracuje z wszystkimi obiektami hotelarskimi znajdującymi się na terenie powiatu, a także zapewnia możliwość odbycia praktyki w obiekcie wskazanym przez ucznia (w przypadku spełnienia warunków praktycznej nauki zawodu przez obiekt). W naszej szkole to uczeń sam wybiera, gdzie chcę odbyć praktykę zawodową. Szkoła umożliwia także udział w kursach realizowanych przez podmioty zewnętrzne np. kurs animatora czasu wolnego, kurs barmański, kurs baristyczny. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Jeden profil, wiele możliwości!

W trakcie nauki uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego

 • biorą udział w międzyprzedmiotowych projektach opartych na wiedzy polonistycznej, historycznej, plastycznej,
 • uczestniczą w debatach oksfordzkich,
 • prowadzą prawybory parlamentarne i prezydenckie we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • uczestniczą w wycieczkach zagranicznych,
 • biorą udział  w zajęciach dodatkowych z udziałem władz Powiatu Lublinieckiego i Miasta Lublińca, a także zajęciach prowadzonych w ZSOT przez  pracowników wyższych uczelni,
 • biegle posługują się językiem angielskim dzięki zajęciom ze studentami z Chin, Japonii, Indonezji, Hiszpanii w ramach projektu AIESEC,
 • uczą się pracy w grupie, logicznego myślenia, planowania i sprawnego poruszania się na rynku pracy i w świecie biznesu, między innymi organizując flash moby, przygotowując się do organizacji różnorodnych wydarzeń marketingowych, organizując liczne imprezy szkolne, z których słynie ZSOT,
 • redagują własną gazetę,
 • biorą udział w bogatej ofercie wycieczek zagranicznych oraz wymian młodzieżowych w krajach europejskich w ramach programu Erasmus Plus, nasi partnerzy to: Chorwacja, Turcja, Finlandia, Węgry, Malta, Wielka Brytania, Austria, Francja.

Możliwość dalszego kształcenia

Klasa menadżerska otwiera drzwi na prawie każde studia! Uczniowie przygotowują się  do studiów na kierunkach uniwersyteckich (filologie obce, prawo, handel zagraniczny, dziennikarstwo, pedagogika, politologia, socjologia, psychologia, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, resocjalizacja) oraz na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych (zarządzanie, administracja, turystyka i rekreacja).

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2018 r.

Wyniki matury 2018

2017 r.

Wyniki matury 2017

2016 r.

Wyniki matury 2016

2015 r.

Wyniki matury 2015

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Uczniowie II LO na egzaminach maturalnych z geografii, języka polskiego i języków obcych osiągają wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa i kraju - w tym z przedmiotów dodatkowych, jak np. drugi język obcy. Odnoszą sukcesy w konkursach z przedsiębiorczości, geografii, w grach giełdowych - zajmując czołowe lokaty na szczeblu ogólnopolskim. Licznie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Medialna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiada Języka Angielskiego i Niemieckiego), kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich, uzyskując status finalisty. Z sukcesami podejmują się także uczestniczenia w debatach oksfordzkich oraz wielu innych konkursach i zawodach przedmiotowych i nie tylko. Równocześnie aktywnie i licznie uczestniczą w różnych zajęciach dodatkowych: konsultacjach maturalnych, projektach  dziennikarskich i działają w szkolnej rozgłośni radiowej.